Author name: CF Ko

【DPM X 健康旦 X Home Delights】

【DPM X 健康旦 X Home Delights】 一連五日活動完滿結束 多謝咁多位嚟支持嘅朋友仔 首次同健康.旦合作非常愉快 感謝好多健康.旦嘅會員專程過來支持 多謝Jacqueline彭晴到場支持 及上台同大家分享佢嘅睡眠習慣 另外,多謝註冊物理治療師Sara到場為大家講解脊椎同睡姿等問題 仲即場教大家如果透過正確運動改善脊椎問題 希望大家每晚都能夠好睡好起

【DPM X 健康旦 X Home Delights】 Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top