【DPM X 健康旦 X Home Delights】

【DPM X 健康旦 X Home Delights】

一連五日活動完滿結束🤝

多謝咁多位嚟支持嘅朋友仔

首次同健康.旦合作非常愉快😍

感謝好多健康.旦嘅會員專程過來支持💪

多謝Jacqueline彭晴到場支持

及上台同大家分享佢嘅睡眠習慣😍

另外,多謝註冊物理治療師Sara到場為大家講解脊椎同睡姿等問題

仲即場教大家如果透過正確運動改善脊椎問題💪

希望大家每晚都能夠好睡好起😁

Shopping Cart
Scroll to Top